Sidhuvudbild

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Så här gör vi:

Plan för systematiskt kvalitetsarbete.

Verksamheten styrs alltid av läroplanen, Lpfö 98-reviderad 2010.

Filifjonkan arbetar utifrån FN:s barnkonvention.

Filifjonkan arbetar efter en likabehandlingsplan, en handlingsplan mot kränkande behandling och en jämställdhetsplan som alla utgår från Diskrimineringslagen. Arbetet utgår från våra tre värdegrundsord trygghet, respekt och ansvar.

Uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet görs terminsvis enligt ”ledstången”. På vårens respektive höstens planeringsdag diskuteras, utvärderas och analyseras föregående termin genom utvärderingsarbetet och utifrån det resultatet bestäms vilka områden som ska arbetas med och hur de ska fördelas bland personalen. Under terminen görs arbetet som delas in i bakgrund, läroplanen, genomförande, sammanfattning och analys. Vi arbetar efter PDCA – ”förbättringshjulet”.

Det enskilda barnets lärande i förhållande till verksamheten dokumenteras i en enskild lärande pärm som personalen på respektive avdelning ansvarar för. I möjligaste mån ska detta arbete göras tillsammans med barnet som då får reflektera över sitt lärande. Pärmen består av områdena rörelse, skapande, språk, matematik och möten. På den gemensamma planeringstiden diskuteras och utvärderas barnens enskilda lärande kontinuerligt för att fortsätta utveckla förskolans verksamhet.

Filifjonkan har en skriftlig synpunkter- och klagomålsblankett som finns på vår hemsida och rutiner för arbetet med dessa.

”Enligt lagen och klassisk kvalitetsteori börjar och slutar allt som har att göra med kvalitet hos mig som individ.”

Senast uppdaterad 121115