Sidhuvudbild

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Plan för systematiskt kvalitetsarbete.

Verksamheten styrs alltid av läroplanen, Lpfö 98-reviderad 2016.

Filifjonkan arbetar utifrån FN:s barnkonvention.

Filifjonkan arbetar efter en likabehandlingsplan, en handlingsplan mot kränkande behandling och en jämställdhetsplan som alla utgår från Diskrimineringslagen. Arbetet utgår från våra tre värdegrundsord trygghet, respekt och ansvar.

Så här gör vi:

• Minnespärm till varje barn.
Adressat: Vårdnadshavare, barn och förskolan.

• Dokumentation
Alster och foto med text på de prioriterade målen (kopplat med citat från Lpfö 98 för att synliggöra läroplanen för vårdnadshavare) på väggar.
Adressat: Vårdnadshavare och barn.

• Samtalsunderlag på varje barn efter underlagen på lärande i minnespärmen. All personal tar del av varje barns underlag.
Fokus barns lärande!
Adressat: Vårdnadshavare, barn och förskolan.

• Pedagogisk dokumentation.
Observera – dokumentera - reflektera.
Personalen väljer något som fångar dem (observerar). Fotograferar, antecknar, filmar detta (dokumenterar) och väljer ut någon/några av dessa situationer till den gemensamma planeringstiden.
Tillsammans diskuterar, analyserar och reflekterar personalen (reflektion).
Spara små minnesanteckningar.

Gemensam reflektion med barnen i grupp.
Adressat: Vårdnadshavare, barn och förskolan.

Gemensam reflektion med barnen sker dagligen.
Samtalar med barnet kring ett foto, teckning, film osv. Gör små berättelser för de minsta barnen, använder gärna foto.
Låter barnen reflektera genom att rita, måla, dansa, sjunga, leka osv. Spara små minnesanteckningar.
Adressat: Vårdnadshavare, barn och förskolan.

Filifjonkan har en skriftlig synpunkter- och klagomålsblankett som finns på vår hemsida och rutiner för arbetet med dessa.

”Enligt lagen och klassisk kvalitetsteori börjar och slutar allt som har att göra med kvalitet hos mig som individ.”

Senast uppdaterad 170314